Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s účastí na online konferenci, k jejímuž objednání dochází přes webové rozhraní https://rustspolecne.cz.

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ

Tyto termíny, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

POSKYTOVATEL
Martin Brixí

Zapsaný v živnostenském rejstříku (příslušným je Městský úřad Říčany)

IČO: 72869321

Sídlo: Vačkářova 278, 251 01 Dobřejovice

Telefonní číslo: +420 605 246 227

E-mail: info@rustspolecne.cz

OBJEDNATEL
Osoba, která s Poskytovatelem přes Webové rozhraní uzavře ohledně online konference Smlouvu.

UŽIVATEL
Fyzická osoba uvedená v Objednávce, které bude online konference zpřístupněna pro vlastní potřebu, přičemž může jít o osobu odlišnou od Objednatele. Objednatel je povinen zajistit, že se Uživatel seznámí s těmito obchodními podmínkami a že je bude dodržovat.

SPOTŘEBITEL
Objednatel, který je fyzickou osobou a při uzavírání Smlouvy s Poskytovatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud Objednatel v Objednávce uvede své IČO, má se za to, že Smlouvu neuzavírá jako Spotřebitel. 

SMLOUVA
Smlouva o účasti na online konferenci, která je uzavírána mezi Poskytovatelem a Objednatelem přes Webové rozhraní. Obsahem Smlouvy je povinnost Poskytovatele zpřístupnit online konferenci a všechny její součásti Uživateli (či více Uživatelům) a povinnost Objednatele zaplatit Poskytovateli stanovenou Cenu. Smlouvu tvoří Objednávka, potvrzení Objednávky a tyto obchodní podmínky. Je uzavírána v českém jazyce, archivována v elektronické podobě a není přístupná. 

OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh Objednatele na uzavření Smlouvy.

CENA
Konečná cena (včetně všech případných daní, poplatků a nákladů) za zpřístupnění online konference uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých nebo v eurech.   

WEBOVÉ ROZHRANÍ nebo WEB
Webové rozhraní umístěné na webových stránkách dostupných na internetové adrese https://rustspolecne.cz

OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Online konference slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Poskytovatel ani řečníci, kteří na konferenci vystupují, nejsou jakkoli odpovědni za úspěch či neúspěch Uživatele při praktické aplikaci informací a doporučení, která na konferenci zazní, ani za jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu. Úspěch je vždy odvislý od řady dalších faktorů, které Poskytovatel ani řečníci nemohou ovlivnit (např. dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti apod.). Účast na online konferenci nemůže nahradit pedagogickou, psychologickou, ani zdravotní péči.

INFORMACE NA WEBU

Jakékoli recenze uvedené na Webu jsou autentické, tedy pochází od osoby, která je zákazníkem nebo bývalým zákazníkem Poskytovatele, případně jemu spřízněných osob. Poskytovatel má o svých zákaznících přehled, a v případě pochybností nahlédne do své evidence, zda daná osoba, která recenzi poskytla, je nebo byla jeho zákazníkem, příp. zákazníkem jemu spřízněných osob. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, ale Poskytovatel vybírá ty, které zveřejní. Recenze na platformách třetích stran (např. www.google.com a jiné) Poskytovatel neověřuje.

Všechny informace uvedené na Webu (součásti online konference, Cena atd.) jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se tak nepoužije.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednatel online konferenci objednává přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k online konferenci a celkovou Cenu. Účast na online konferenci může být nabízena také jako balíček zahrnující přístup pro větší (na Webu maximálně stanovený) počet osob – Uživatelů. V tomto případě je Objednatel povinen v Objednávce uvést jména a elektronické adresy všech Uživatelů, kteří se konference zúčastní.   

Před odesláním objednávkového formuláře může Objednatel zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Poskytovatel se spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři je vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím Objednatel učinil závaznou objednávku účasti na konferenci, resp. návrh na uzavření Smlouvy. 

Přijetí Objednávky Poskytovatel Objednateli potvrdí zasláním e-mailu na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky a tyto obchodní podmínky. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Smlouvu lze uzavřít i za individuálně sjednaných podmínek.

Náklady, které Objednateli vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) nese Objednatel a tyto náklady se neliší od běžné sazby. Učiněním Objednávky Objednatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENA ZA ÚČAST NA KONFERENCI

Na Webu je uvedena aktuální cena účasti na online konferenci a aktuální cena skupinového balíčku, případně je na Webu uveden způsob jejich určení. Cenu může Poskytovatel měnit s tím, že pro Objednatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání konference. Případné slevy nelze vzájemně kombinovat. Konečná Cena (včetně všech případných daní, poplatků a nákladů) je uvedena v souhrnu objednávky.

Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, není Poskytovatel povinen Uživateli za takovou zjevně chybnou cenu konferenci zpřístupnit a má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy. 

ZPŮSOB PLATBY

Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 • bankovním převodem na účet,
 • online platební kartou.

V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdrží Objednatel platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky.

Platební metoda uvedená pod písmenem b) (online platební karta) je napojena na platební bránu společnosti Stripe, Inc. (https://stripe.com). Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Veškeré údaje v průběhu platby jsou zadávány pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této společnosti nejsou Poskytovateli předávány. Případný dotaz k této platební metodě může Objednatel směřovat přímo na uvedenou společnost.

Na Webu mohou být uvedeny nebo mezi Poskytovatelem a Objednatelem výslovně dohodnuty případné jiné způsoby platby. 

SPLATNOST CENY

V případě bankovního převodu na účet je Cena splatná v termínu uvedeném v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

V případě platby prostřednictvím platební brány je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.

Po přijetí platby Poskytovatel vystaví a na e-mail Objednatele zašle příslušnou fakturu. Vyslovením souhlasu s těmito obchodními podmínkami Objednatel souhlasí také s vystavením a zasláním faktury v elektronické podobě. 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ONLINE KONFERENCE

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ

Online konference bude Uživateli (v případě skupinového balíčku všem Uživatelům) zpřístupněna tím, že na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce (resp. na elektronické adresy všech Uživatelů uvedené v Objednávce) budou zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.

Na Webu může být uvedeno, že určitá součást konference bude zpřístupněna jiným způsobem.

Ke zpřístupnění online konference dojde až po úplném zaplacení Ceny. Všechny video přednášky a další součásti konference jsou v českém jazyce.    

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ

Pokud je na Webu uvedeno, že se online konference bude konat v určitý termín, získá Uživatel ke konferenci přístup nejpozději první den jejího konání. Jednotlivé video přednášky pak budou Uživateli zpřístupňovány postupně podle předem oznámeného programu konference.   

V případě minulých ročníků online konference závisí čas jejich zpřístupnění na zvoleném způsobu platby. Je-li Cena placena bankovním převodem na účet, bude konference zpřístupněna do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na bankovní účet Poskytovatele. V případě platby prostřednictvím platební brány bude konference zpřístupněna obratem po provedení platby.

Není-li na Webu uvedeno jinak, bude mít Uživatel k online konferenci přístup po dobu 1 roku od zpřístupnění.

POTŘEBNÉ TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

K účasti na online konferenci je zapotřebí, aby měl Uživatel k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující přehrávání video a audio souborů, otevření dokumentů ve formátu docx, pdf a obdobném, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).

Za propojení digitálního obsahu konference s digitálním prostředím Uživatele nese odpovědnost Uživatel.

AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

Všechny součásti online konference jsou autorským dílem. Poskytovatel konferenci zpřístupňuje Uživateli pro jeho vlastní potřebu. Žádnou část konference, ať už v původní či změněné podobě, není možné bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám (vyjma zaměstnanců Uživatele nebo osob, které s Uživatelem spolupracují a které danou část konference užijí pouze v jeho prospěch).

Uživatel má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu, jakož i ohledně jiných údajů nezbytných k přístupu k online konferenci nebo její součásti. Uživatel je povinen zajistit, aby tuto mlčenlivost zachovávaly rovněž osoby uvedené v předchozím odstavci.

V případě, že Uživatel nebo některá z osob uvedených v odstavci 1 autorská práva nebo povinnost mlčenlivosti poruší, je Poskytovatel oprávněn Uživateli online konferenci znepřístupnit a/nebo požadovat náhradu škody, která mu v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.    

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci, má Objednatel, který je Spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

Právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce Spotřebitel však v souladu s § 1837 Občanského zákoníku nemá v případě, že s jeho souhlasem bylo s plněním započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (tedy v případě, že se souhlasem Spotřebitele byla online konference zpřístupněna před uplynutím této 14denní lhůty).

Lhůta k odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud Spotřebitel oznámení o odstoupení odešle Poskytovateli nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení může Spotřebitel využít formulář uvedený pod těmito obchodními podmínkami. Odstoupit od Smlouvy může Spotřebitel zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z kontaktních adres Poskytovatele uvedených výše, případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které Spotřebitel vůči Poskytovateli učiní.   

Obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy potvrdí Poskytovatel Spotřebiteli jeho přijetí. Cena bude Spotřebiteli vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem může být Cena vrácena jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Náklady související s odstoupením od Smlouvy nese ze zákona Spotřebitel.

Je-li tak na Webu uvedeno, poskytuje Poskytovatel Objednateli tzv. garanci vrácení peněz, kdy v termínu uvedeném na Webu může Objednatel Poskytovatele kontaktovat a požádat o vrácení celé zaplacené Ceny.    

Objednatel i Poskytovatel můžou od Smlouvy odstoupit dále v případech stanovených zákonem nebo Smlouvou, zejm. v případě podstatného porušení povinností druhé smluvní strany. Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit například v případě neoprávněných zásahů do Webového rozhraní, porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti, a to ze strany kteréhokoli z Uživatelů. V případě odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu škody, pokud mu z porušení povinností Uživatele vznikla. Rovněž je Poskytovatel oprávněn online konferenci Uživateli okamžitě znepřístupnit.

Pokud by ze strany Objednatele nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

Je-li Uživateli v rámci online konference poskytnut dárek – bonus, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho je Poskytovatel oprávněn Uživateli okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně má Uživatel povinnost Poskytovateli bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zaslat nebo předat. To platí v případě, není-li na Webu uvedeno jinak (např. že dárek Uživateli zůstane i v případě zrušení Smlouvy).

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména § 1914 až 1925 a § 2389a až 2389s Občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění (reklamaci) může Objednatel u Poskytovatele uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto obchodních podmínkách.

Po zpřístupnění konference je Objednateli doporučeno, aby si co nejdříve zkontroloval funkčnost a dostupnost veškerého digitálního obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, aby kontaktoval Poskytovatele za účelem provedení nápravy. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

Poskytovatel odpovídá Objednateli, že obsah konference při zpřístupnění nemá vady a že je bez vad také po celou dobu trvání Smlouvy.

Je-li Objednatel Spotřebitelem, Poskytovatel mu zejména odpovídá, že digitální obsah, který je součástí konference:

 • odpovídá ujednanému popisu, rozsahu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodný k účelu, pro který ho Objednatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil;
 • je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci či s uživatelskou podporou.
 • je vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 • rozsahem, množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi či výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • je poskytován s příslušenstvím a s pokyny k použití, které může Spotřebitel rozumně očekávat; a
 • odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které Poskytovatel zpřístupnil před uzavřením Smlouvy.

 

Předchozí odstavec se nepoužije v případě, že Poskytovatel Spotřebitele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost digitálního obsahu liší a Spotřebitel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

Poskytovatel není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 5 písm. e), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít vliv.

Spotřebitel může vytknout vadu, která se projeví nebo vyskytne za trvání Smlouvy. Objednatel, který není Spotřebitelem, může vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději do 1 měsíce od zpřístupnění konference.

Má-li digitální obsah, který je součástí konference, vadu, může Objednatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Objednateli nezpůsobil značné obtíže. 

Objednatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud

 • Poskytovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil či je zjevné, že ji neodstraní v souladu s předchozím odstavcem;
 • se vada projeví opakovaně; nebo
 • je vada podstatným porušením Smlouvy.

Objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Produktu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud by Poskytovatel byl v prodlení se zpřístupněním konference a svou povinnost by nesplnil ani bez zbytečného odkladu poté, co byl Spotřebitelem vyzván k plnění, nebo v dodatečné výslovně dohodnuté lhůtě. Bez dodatečné lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit jen tehdy, odmítl-li Poskytovatel konferenci zpřístupnit nebo je zjevné, že ji nezpřístupní, anebo vyplývá-li ze vzájemného ujednání nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Cena bude Spotřebiteli vrácena bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy.

Práva z vadného plnění Objednateli nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením digitálního obsahu konference. Poskytovatel neodpovídá ani za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí. Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má Objednatel zákonnou povinnost poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Objednatele co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má Objednatel práva z vadného plnění jen tehdy, pokud vadu prokáže.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Má-li Objednatel k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Poskytovatele nějakou stížnost, může Poskytovatele kontaktovat na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto obchodních podmínkách.

Dozor nad dodržováním povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů); i na tyto orgány se lze s případnou stížností obrátit. 

Případný spor mezi Poskytovatelem a Objednatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud je Objednatel Spotřebitelem a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi ním a Poskytovatelem spor, má Objednatel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČO: 00020869. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Objednatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Objednatele, které ze Smlouvy vyplývají.

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je zveřejněn na Webu.

V případě vyšší moci nenese Poskytovatel odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s případem vyšší moci, a trvá-li stav vyšší moci déle než 10 dnů, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit, přičemž pro Objednatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20. 11. 2023.

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM NEBO MIMO OBCHODNÍ PROSTORY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Odstoupení od smlouvy

Adresát: Martin Brixí

Vačkářova 278, 251 01 Dobřejovice

E-mail: info@rustspolecne.cz

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o koupi tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

Datum objednání(*) datum obdržení(*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

 

Datum:

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:

(pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte